Workpoint menu
Anmod om demo Se videoen

WorkPoint tilmeldingsdemo

WorkPoint A / S har brug for de kontaktoplysninger, du giver os, for at kontakte dig om vores produkter og tjenester. Du kan til enhver tid afmelde dig fra disse meddelelser. For information om, hvordan du afmelder dig, samt vores fortrolighedspraksis og forpligtelse til at beskytte dit privatliv, bedes du læse vores fortrolighedspolitik.

Minimer risikoen for udvikling

WorkPoint 365 gør det hurtigt og nemt at bygge modulopløsninger – uden udvikling eller kodning.

Fremtidssikker forretningsløsning

WorkPoint 365 strukturerer data via SharePoint og broer til Microsoft 365 – Som et resultat modtager du en sømløs og fremtidssikker cloud-løsning.

Høj grad af regeringsførelse

Sammen med den automatiserede klassificering og arv af data sikres tilsyn og kontrol, hvilket gør det muligt at skalere WorkPoint 365 til en virksomhedsløsning.

Intelligent arkivering og journalisering af mails

WorkPoint gør det hurtigt og nemt at arkivere og journalisere mails. Ved at integrere et træk og slip-funktionalitet kombineret med et intuitivt søgeværktøj sparer dette brugere i mange timers systemering af deres mails.

SLUTBRUGERLICENSAFTALE WORKPOINT 365

down

Hent PDF-versionen af WorkPoints slutbrugerlicensaftale: Slutbrugerlicensaftale

SEKTION 1 – ALMINDELIGE VILKÅR

1.
1.1 Denne slutbrugerlicensaftale (“SLUTBRUGERLICENSAFTALE”) indgås mellem WorkPoint (en dansk virksomhed registreret under virksomhedsregistreringsnummeret 26082668) og slutbrugeren (“Kunden”). WorkPoint og Kunden omtales i fællesskab som “parter” og separat som en “part”.

1.2 Slutbrugerlicensaftalen gælder for Kundens brug af tjenesterne, herunder softwaren “WorkPoint 365” og anden software, der er udviklet, markedsført eller på anden måde distribueret af WorkPoint, uanset om Kunden har købt en licens til tjenesterne direkte fra WorkPoint eller en anden leverandør (“Tjenesterne”).

1.3 Denne slutbrugerlicensaftale udgør et tillæg til en aftale, der er indgået mellem kunden og på den anden side, WorkPoint eller en partner, herunder eventuelle efterfølgende licensordreformularer (“Aftalen”).

1.4 Ved at bruge tjenesterne accepterer Kunden at være bundet af denne slutbrugerlicensaftale. Hvis Kunden ikke accepterer og/eller overholder denne slutbrugerlicensaftale, er Kunden ikke berettiget til at bruge tjenesterne.

1.5 WorkPoint kan til enhver tid ændre denne slutbrugerlicensaftale med en meddelelse på 30 dage, men er ikke begrænset til, ved at offentliggøre reviderede vilkår og betingelser på webstedet workpoint365.com (“Websted”). Kunden accepterer, at den ændrede slutbrugerlicensaftale er bindende.

2 TJENESTERNE OG SOFTWAREN
2.1 Tjenesterne, inklusiv den software, der er omfattet af tjenesterne, er standardsoftware og leveres “som den er”. Tjenesterne er udviklet og ejet af WorkPoint og er en standard softwareløsning med det primære fokus på sagsstyring- og dokumenthåndteringsløsninger og sådanne relaterede tjenester.

3 LICENSEN
3.1 Med forbehold for betaling af licensgebyret jf. Klausul 6, kunden og Kundens associerede selskaber tildeles en tidsbegrænset, ikke-eksklusiv, ikke-overdragelig ret til at bruge tjenesterne fra lejerne som defineret i aftalen, herunder eventuelle opgraderinger, versioner, udgivelser, vedligeholdelse, udviklingstjenester, opdateringer osv., som leveret af WorkPoint i den licensperiode, der er angivet i aftalen (“Licens”). I forbindelse med denne slutbrugerlicensaftale forstås ved “associerede selskaber” enhver juridisk enhed, som Kunden ejer, eller som er under dens fælles ejerskab. Ved “ejerskab” eller “egen” forstås i denne definition kontrol med 50 % eller der mere af en virksomheds interesser.

3.2 Kunden må kun bruge Tjenesterne til kundens interne forretningsformål.

3.3 Kunden må ikke foretage reverse engineering, adskille eller dekompilere Tjenesterne eller software, der er omfattet af Tjenesterne, medmindre og kun i det omfang sådanne operationer er tilladt i henhold til gældende obligatorisk, lovfæstet lovgivning, og Kunden skal overholde lovgivningen i alle henseender.

3.4 Kunden er ikke berettiget til at sælge, lease, udlåne, tillade brug af eller på anden måde overdrage eller videregive retten til brug af tjenesterne til nogen tredjepart, medmindre andet er angivet i denne slutbrugerlicensaftale, eller en specifik tildeling af licens til eksterne brugere aftales og fastsættes i aftalen. Eksterne brugere skal overholde denne slutbrugerlicensaftale, og kunden er ansvarlig for eksterne brugeres brug af tjenesten. Intern fakturering for brug af tjenesterne mellem kunde og associerede selskaber kan finde sted og må ikke give anledning til bekymring i WorkPoint.

3.5 Kunden må ikke bryde eller ændre nogen koder. Kunden må heller ikke ændre eller fjerne mærker og/eller meddelelser vedrørende ophavsret, varemærker eller andre rettigheder eller henvisninger tilhørende dem, der er angivet i Tjenesterne, eller på det medium, hvorpå Tjenesterne kan være blevet leveret.

3.6 I tilfælde af at Kunden bruger tjenesterne i strid med vilkårene i denne slutbrugerlicensaftale, kan WorkPoint opsige licensen for væsentlig misligholdelse øjeblikkeligt og uden varsel.

4 LICENSMETRIK
4.1 Licensen gives til lejerne som angivet i aftalen og for et bestemt antal brugere af Kunden (herunder kundens associerede selskaber), der er angivet i aftalen, og for hvilke Kunden har betalt det gældende licensgebyr, jf. § 6.

4.2 Uanset eventuelle organisatoriske bånd med hensyn til ansættelse, tilhørsforhold eller på anden måde skal Kunden købe en licens til hver enkelt lejer, hvorfra adgang til Tjenesterne opnås direkte eller indirekte. Antallet af brugere skal være angivet i aftalen.

5 OPGRADERINGER
5.1 Tjenesterne kan efter eget skøn være genstand for opgraderinger fra tid til anden, herunder ved tilføjelse af nye versioner, opdateringer og funktioner osv. Sådanne opdateringer kan være underlagt planlagt nedetid og forekomme uden varsel. WorkPoint vil dog gøre en rimelig indsats for at underrette kunden på forhånd. Enhver planlagt nedetid er i det omfang, det er muligt placeret i weekender eller uden for normal åbningstid.

6 LICENSGEBYR OG BETALINGER
6.1 Kundens tilladte brug af Tjenesterne er betinget af betaling af et gebyr beregnet i overensstemmelse med aftalen (“Licensgebyret”).

6.2 Fakturering og betaling af licensgebyret skal ske i overensstemmelse med aftalen.

7 INTELLEKTUELLE EJENDOMSRETTIGHEDER
7.1 Kunden anerkender, at WorkPoint har alle ophavsrettigheder og andre immaterielle rettigheder eller brancherettigheder i og til tjenesterne, herunder, men ikke begrænset til koden til softwaren. Dette gælder også for eventuelle ændringer, justeringer, opgraderinger osv. Kunden skal respektere WorkPoints immaterielle rettigheder, og Kunden er ansvarlig for ethvert brud på sådanne rettigheder, herunder uautoriseret adgang til softwaren fra en tredjepart, der har fået adgang til tjenesten gennem kunden eller spørgsmål vedrørende kunden.

8 GARANTIER
8.1 WorkPoint garanterer, at Tjenesterne i det væsentlige vil være i overensstemmelse med offentliggjorte specifikationer og den oprindelige dokumentation fra WorkPoint, og at alle væsentlige funktioner vil fungere, forudsat at tjenesterne anvendes til dets formål, i overensstemmelse med specifikationerne og på computerhardwaren og med det operativsystem, som det er designet til.

8.2 Ingen forhandler, konsulent eller tredjepart er autoriseret til at gøre nogen repræsentation eller garanti til Kunden vedrørende tjenesterne.

8.3 Ovenstående er de enste og eksklusive garantier, som WorkPoint giver. WorkPoint giver ingen anden garanti af nogen som helst art, udtrykkelig eller underforstået. Enhver og alle garantier for salgbarhed og egnethed til et bestemt formål, er udtrykkeligt fraskrevet og udelukkes af WorkPoint.

9 ANSVARSBEGRÆNSNING
9.1 WorkPoints forpligtelser omfatter ikke; (a) fejl, der opstår som følge af installation, afhjælpning eller udvikling udført af andre end WorkPoint eller som følge af Kundens brug af Tjenesterne i forbindelse med tredjeparts tilbehør/software, der direkte eller indirekte påvirker tjenesternes funktionalitet, (b) fejl, der opstår som følge af ændringer i eller interferens med tjenesterne, som ikke er udført i overensstemmelse med WorkPoints skriftlige instruktioner eller accept (c) fejl, der opstår som følge af Kundens manglende uddannelse, som følge af brugen af tjenesterne på anden måde end angivet i den medfølgende dokumentation, i overensstemmelse med god it-praksis eller på grund af Kundens uagtsomhed, dets personale eller en tredjepart og (d) manglende opfyldelse af krav eller anmodninger om funktionalitet, der ikke udtrykkeligt og tydeligt er specificeret i aftalen.

9.2 Under ingen omstændigheder og uanset omstændighederne er WorkPoint ansvarlig for tab af forventet fortjeneste, tab af data, beskadigelse af optegnelser eller data eller indirekte, særlige, hændelige skader eller følgeskader eller tab (herunder tab af goodwill eller tab som følge af enhver form for driftsafbrydelse), der opstår som følge af eller i forbindelse med aftalen , tjenesternes ydeevne og de resultater, der er forbundet hermed.

9.3 WorkPoints samlede ansvar i forbindelse med alle forhold, der opstår som følge af eller i forbindelse med tjenesterne og denne slutbrugerlicensaftale, inklusiv med hensyn til kunst. 82, stk. 5, i den generelle forordning om databeskyttelse, begrænses til et beløb, der svarer til alle betalinger, der foretages i henhold til aftalen, for perioden på seks (6) måneder forud for den eller de begivenheder, der har givet anledning til kravet (»ansvarsloftet«). Ansvarsloftet er under alle omstændigheder begrænset til maksimalt 200.000 DKK.

9.4 WorkPoint påtager sig produktansvar i overensstemmelse med gældende ufravigelig lovgivning. Ud over dette påtager WorkPoint sig intet produktansvar.

9.5 WorkPoints ansvar i forbindelse med tredjepartsudstyr/-software omfatter kun modtagelse af Kundens fejlrapport og undersendelse af producenten eller producentens lokale repræsentant om manglen uden unødig forsinkelse. WorkPoint påtager sig intet yderligere ansvar i denne henseende.

10 KRÆNKELSE AF TREDJEMANDS RETTIGHEDER
10.1 Hvis en tredjepart modsætter sig Kundens brug af tjenesterne på baggrund af påstanden om, at brugen krænker en sådan tredjeparts immaterielle rettigheder (i det følgende benævnt “krænkelseskrav”), vil WorkPoint, med forbehold af i) – iii) nedenfor, skadesløsholde, forsvare og holde Kunden skadesløs for og mod ethvert ansvar eller skader, som Kunden måtte pådrage sig i forbindelse med ethvert krav, søgsmål, procedure eller søgsmål, der hævder, at Tjenesterne eller enhver intellektuel ejendomsret krænker et patent, ophavsret eller anden intellektuel ejendomsret eller ejendomsret til kunden eller en tredjepart; og WorkPoint skal forsvare eller afgøre et sådant krav, søgsmål, procedure eller søgsmål mod kunden, forudsat at kunden straks; i) skriftligt underretter WorkPoint om krænkelseskravet, så snart det får kendskab til et sådant krænkelseskrav ii) gør det muligt for WorkPoint fuldt ud at kontrollere forsvaret og eventuelle relaterede forligsforhandlinger, og iii) samarbejder med WorkPoint i forsvaret og eventuelle relaterede forligsforhandlinger ved at give WorkPoint passende oplysninger og bistand, der er nødvendig for et sådant forsvar eller forlig.

10.2 Hvis vilkårene og betingelserne i den foregående klausul i i) – iii) ikke er opfyldt, er WorkPoint under alle omstændigheder berettiget, men ikke forpligtet til, at forsvare krænkelseskravet for dets regning, og efter at have underrettet Kunden om, at det agter at gøre det, skal WorkPoint være uigenkaldeligt bemyndiget af Kunden, i det omfang det er juridisk muligt, til at påtage sig forsvaret af retssagen eller anlagt mod Kunden, skal WorkPoint være uigenkaldeligt bemyndiget af Kunden, i det omfang det er juridisk muligt, til at påtage sig forsvaret af retssagen eller anlagt over for Kunden , og kan anlægge sag eller indgå forlig vedrørende krænkelseskravet. Kunden skal give WorkPoint passende oplysninger eller bistand til et sådant forsvar eller forlig.

10.3 I tilfælde af krænkelseskrav har WorkPoint ret til enten; 1) indhente kundens fortsatte ret til at bruge tjenesterne, 2) bringe overtrædelsen til ophør ved at ændre Tjenesterne eller erstatte Tjenesterne med anden software, som i det væsentlige har de samme funktioner som de berørte tjenester, eller 3) føre forsvar til krænkelseskravet, herunder at føre en retssag mod tredjeparten. Udførelsen af WorkPoints forpligtelser i henhold til denne paragraf 10.3, er WorkPoints samlede samlede ansvar og WorkPoints samlede forpligtelse over for Kunden som følge af alle og eventuelle krænkelseskrav, og Kunden har ingen andre krav mod WorkPoint som følge af et sådant krænkelseskrav.

10.4 Den begrænsede garanti, der er angivet i paragraf 10.1 og 10.2, er ugyldig, hvis krænkelseskravet skyldes uheld, misbrug eller forkert anvendelse. Enhver ændring af tjenesterne foretaget af andre end WorkPoint annullerer ovenstående garanti på en hvilken som helst del af tjenesterne, der er ændret eller påvirket af en sådan ændring.

11 OPSIGELSE
11.1 Udløbet af licens

11.1.1 Den tildelte licens og enhver ret til at bruge Tjenesterne ophører ved opsigelse af aftalen, af en eller anden grund.

11.2 Opsigelse af årsag

11.2.1 Hver part har ret til øjeblikkeligt at opsige slutbrugerlicensaftalen af årsag (på dansk: “ophæve”) i overensstemmelse med aftalen. Derudover er WorkPoint berettiget til straks at opsige denne slutbrugerlicensaftale af årsag, hvis Kunden begår et væsentligt brud på denne slutbrugerlicensaftale. Manglende overholdelse af nogen del af licensvilkårene, herunder manglende betaling af licensgebyret, betragtes blandt andet som et væsentligt brud på denne slutbrugerlicensaftale.

11.3 Ved ophør af slutbrugerlicensaftalen skal Kunden af en eller anden grund øjeblikkeligt ophøre med enhver brug og slette alle kopier af Tjenesterne og fjerne dem fra Kundens systemer.

12 REVISION OG INFORMATION
12.1 WorkPoint har til enhver tid og uden varsel ret til at kontrollere Kundens overholdelse af slutbrugerlicensaftalen. En sådan kontrol kan være i form af adgang til de tjenester og optegnelser, der er indeholdt deri, herunder elektronisk. Kunden skal yde WorkPoint rimelig hjælp i sin verifikationsindsats.

12.2 Med forbehold af andre retsmidler, der er tilgængelige for WorkPoint, er WorkPoint berettiget til at kræve betaling af det ekstra licensgebyr for den periode, hvor Kunden ikke er korrekt licenseret, hvis kunden ikke har fået korrekt licens.

12.3 Ingen af parterne er ansvarlige for den anden parts omkostninger i forbindelse med denne paragraf 12. Uanset ovenstående er Kunden ansvarlig for WorkPoints omkostninger, hvis Kunden ikke overholder aftalen.

13 SYSTEMKRAV
13.1 Kunden er opmærksom på og anerkender, at Tjenesterne kan kræve og være underlagt systemkrav og/eller et softwareabonnement, f.eks. Sådanne krav er fastsat i aftalen eller i dokumentationen. Kunden er ansvarlig for at opfylde sådanne systemkrav og betale eventuelle relaterede omkostninger og gebyrer. WorkPoint repræsenterer eller garanterer ikke, at softwaren er kompatibel med fremtidige versioner af tredjepartssoftware.

14 GYLDIGHED OG SEVERABILITY
14.1 Hvis en bestemmelse i denne slutbrugerlicensaftale anses for at være ulovlig, ugyldig eller uden retskraft, skal en sådan bestemmelse ikke desto mindre håndhæves i det videst mulige omfang, som er tilladt i henhold til gældende lovgivning, og en sådan bestemmelse påvirker ikke lovligheden og gyldigheden af de andre bestemmelser.

15 GÆLDENDE LOVGIVNING OG KOMPETENCE
15.1 Denne slutbrugerlicensaftale er underlagt og fortolkes i overensstemmelse med dansk ret, bortset fra a) regler, der fører til anvendelse af anden lovgivning end dansk ret, og b) De Forenede Nationers konvention om aftaler om internationalt salg af varer (CISG).

15.2 Enhver tvist om kontroverser eller krav, der opstår som følge af eller i forbindelse med denne slutbrugerlicensaftale, skal afgøres af en kompetent domstol på WorkPoints mødested i Danmark.

SEKTION II – PERSONOPLYSNINGER

16 BAGGRUND OG FORMÅL
16.1 WorkPoint behandler personoplysninger på vegne af Kunden som en del af tjenesternes udførelse. Parterne er derfor blevet enige om betingelserne i afsnit II i denne slutbrugerlicensaftale, som udgør en integreret del af parternes aftale om tjenesterne. I tilfælde af konflikt mellem en aftale mellem parterne og afsnit II i denne slutbrugerlicensaftale, har afsnit II forrang.

16.2 I det omfang den gældende databeskyttelsesforordning indebærer et behov for at tilpasse afsnit II i denne slutbrugerlicensaftale, er parterne enige om, at indholdet af afsnit II i denne slutbrugerlicensaftale skal genforhandles mellem parterne.

17 ANVENDELSESOMRÅDE
17.1 WorkPoint er autoriseret og instrueret i at behandle personoplysninger på vegne af Kunden som en del af udførelsen af tjenesterne på de vilkår og betingelser, der er angivet i denne slutbrugerlicensaftale.

17.2 Processer får kun besked på at behandle personoplysninger i henhold til afsnit II i denne slutbrugerlicensaftale på vegne af Kunden i det omfang, behandlingen er nødvendig for at levere tjenesterne.

17.3 WorkPoint må ikke behandle personoplysningerne til egne formål.

17.4 Medmindre andet er fastsat i aftalen, vil WorkPoint behandle almindelige kategorier af personoplysninger til afsnit II i denne slutbrugerlicensaftale. Dette omfatter alle personoplysninger, som kunden leverer til WorkPoint, fx. kontaktoplysninger, adresse, e-mail, telefonnumre og andre kundedata og/eller leverandørdata. Ingen særlige eller følsomme kategorier af personoplysninger behandles, medmindre det er specifikt instrueret af Kunden.

17.5 Medmindre WorkPoint modtager instruktioner fra kunden, der tillader WorkPoint at behandle særlige eller følsomme kategorier af personoplysninger, vil sådanne personoplysninger blive slettet øjeblikkeligt og uden forudgående varsel til kunden, hvis WorkPoint bliver opmærksom på, at der er givet særlige/følsomme kategorier af personoplysninger til WorkPoint.

17.6 Medmindre andet er angivet i dette EULA, WorkPoint, vil behandle personoplysninger vedrørende alle kategorier af registrerede på vegne af Kunden inklusiv medarbejdere, klienter, medlemmer og kunder samt leverandørkontakter, som også kan omfatte børn, i det omfang sådanne data leveres af kunden.

17.7 WorkPoint må kun behandle personoplysningerne på vilkår og betingelser i Kundens instruktioner, medmindre behandling er påkrævet i henhold til EU-lovgivningen eller national lovgivning, der gælder for WorkPoint. I dette tilfælde skal WorkPoint underrette kunden om det juridiske krav, før behandlingen udføres, medmindre en sådan meddelelse ville være i strid med den pågældende lov.

18 VARIGHED
18.1 Afsnit II i denne slutbrugerlicensaftale træder i kraft, så længe tjenesterne er leveret, og ophører automatisk, når WorkPoint ikke længere behandler personoplysninger på vegne af Kunden som en del af tjenesterne.

18.2 Ved ophør af slutbrugerlicensaftalen skal WorkPoint returnere alle personoplysninger til Kunden (hvis Kunden ikke allerede har sådanne data) og sletter alle eksisterende kopier, medmindre EU-lovgivning eller national lovgivning kræver, at WorkPoint opbevarer personoplysningerne.

19 KUNDENS FORPLIGTELSER
19.1 Kunden er ansvarlig for at overholde gældende databeskyttelseslovgivning som dataansvarlig i forbindelse med de personoplysninger, der behandles af WorkPoint på vegne af Kunden.

19.2 Kundens ansvar omfatter især følgende, hvis overholdelse er garanteret af Kunden:

  • Kunden har det nødvendige retsgrundlag for at behandle og tillade WorkPoint at behandle de personoplysninger, der behandles som en del af udførelsen af tjenesterne
  • Specifikationen af personoplysninger i slutbrugerlicensaftalens § 17 er udtømmende, og ingen andre personoplysninger behandles som en del af tjenesternes udførelse.
  • De angivne instruktioner er lovlige og tilstrækkelige til, at WorkPoint kan opfylde sine forpligtelser.

20 WORKPOINTS FORPLIGTELSER

20.1 Sikkerhedsforanstaltninger

20.1.1 WorkPoint skal iværksætte og gennemføre passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger for at opnå et sikkerhedsniveau, der svarer til de risici, der er forbundet med de behandlingsaktiviteter, der udføres af WorkPoint for Kunden.

20.1.2 De tekniske og organisatoriske foranstaltninger fastlægges under hensyntagen til det årlige niveau, gennemførelsesomkostningerne og behandlingens art, omfang, sammenhæng og formål samt risikoen for, at fysiske personers rettigheder og frihedsrettigheder er af varierende sandsynlighed og alvor.

20.1.3 WorkPoint skal sikre, at personer, der er bemyndiget til at behandle Kundens personoplysninger, har forpligtet sig til fortrolighed eller er underlagt en passende lovbestemt tavshedspligt.

20.2 Dokumentation for overholdelse af WorkPoint’s forpligtelser

20.2.1 WorkPoint skal stille alle de oplysninger, der er nødvendige for at påvise, at kravene i afsnit II er opfyldt, til rådighed for Kunden. WorkPoint skal give adgang til og bidrage til revisioner, herunder inspektioner, udført af kunden eller en anden revisor, der er autoriseret af Kunden. Denne klausul kan også opfyldes ved, at WorkPoint indsender en revisionsrapport.

20.2.2 WorkPoint underretter kunden straks, hvis en instruks om at stille oplysninger til rådighed eller give adgang til revisioner eller inspektioner efter WorkPoints opfattelse, er i strid med gældende dansk lovgivning eller databeskyttelsesbestemmelser i anden EU-lovgivning eller national lovgivning.

20.3 Anmeldelse af brud på persondatasikkerheden

20.3.1 WorkPoint underretter kunden uden unødig forsinkelse efter at være blevet opmærksom på et brud på persondatasikkerheden.

20.4 Hjælp til kunden
20.4.1 På Kundens anmodning og under hensyntagen til behandlingens art skal WorkPoint hjælpe Kunden med passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger, med opfyldelsen af Kundens forpligtelse til at besvare anmodninger om udøvelse af de registreredes rettigheder som fastsat i gældende lovgivning om behandling af personoplysninger.

20.4.2 På kundens anmodning og under hensyntagen til behandlingens art og de oplysninger, der er tilgængelige for WorkPoint, skal WorkPoint også hjælpe Kunden med at sikre overholdelse af Kundens forpligtelser til at:
a) gennemføre passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger
b) underrette tilsynsmyndighederne om brud på persondatasikkerheden
c) videregive et brud på persondatasikkerheden til registrerede
d) gennemføre konsekvensanalyser af databeskyttelse, Og
e) foretage forudgående høringer af tilsynsmyndigheden.

21 KOMPENSATION
21.1 WorkPoint er berettiget til at modtage betaling for den tid, der er brugt, samt andre direkte omkostninger, som WorkPoint pådrager sig i forbindelse med hjælp og tjenester, der leveres af WorkPoint på Kundens anmodning. En sådan bistand og sådanne tjenester kan omfatte, men er ikke begrænset til, bistand til indberetning af et sikkerhedsbrud, levering af data til registrerede, revisioner, samarbejde med tilsynsmyndigheder og bistand til overholdelse af anmodninger fra registrerede.

21.2 WorkPoint er berettiget til at modtage betaling for tids brugt samt andre direkte omkostninger afholdt af WorkPoint i forbindelse med ændringer i Kundens situation eller instruktionerne. Omkostningerne kan omfatte, men er ikke begrænset til, ændringer som følge af nye risikovurderinger og konsekvensanalyser samt ændringer, der er nødvendige på grund af, at Kunden er underlagt anden lovgivning end dansk lovgivning.

21.3 Kompensationen beregnes i overensstemmelse med den aftalte timepris i slutbrugerlicensaftalen vedrørende levering af Tjenesten. Hvis der ikke er indgået en aftale om timeløn, beregnes kompensationen i overensstemmelse med WorkPoints generelt anvendte timesatser

21.4 Uanset hvad der er det modsatte i denne paragraf 21.4, har en part ikke ret til at kræve erstatning for bistand eller gennemførelse af ændringer i forlængelsen, når en sådan bistand eller sådanne ændringer er en direkte konsekvens af partens egen overtrædelse af afsnit II i denne slutbrugerlicensaftale.

22 BRUG AF EN ANDEN PROCESSOR
22.1 WorkPoint er autoriseret til at bruge en anden databehandler (en underbehandler) uden Kundens specifikke forudgående godkendelse.

22.2 En opdateret liste over underprocessorer findes enten på WorkPoints websted, i slutbrugerlicensaftalen, eller den kan leveres efter anmodning til e-mail-adressen info@workpoint.dk. Desuden vil eventuelle opdateringer til underbehandlerne blive underrettet kunden, fx. via e-mail, nyhedsbreve, systemanmeldelse osv. Kunden kan gøre indsigelse mod tilføjelse eller erstatning af en underbehandler i det omfang Kunden har et rimeligt grundlag for en sådan indsigelse.

22.3 Når WorkPoint ansætter en underbehandler, pålægges den anden underbehandler de samme databeskyttelsesforpligtelser som fastsat i afsnit II i denne slutbrugerlicensaftale i en kontrakt, navnlig ved at give tilstrækkelige garantier til at gennemføre passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger på en sådan måde, at behandlingen opfylder kravene i den generelle forordning om databeskyttelse. Uanset ovenstående accepterer Kunden, at underbehandlerens behandling af data kan være underlagt de standardvilkår og -betingelser, der gælder for en sådan underbehandler, forudsat at Kunden informeres herom. Sådanne oplysninger om underprocessorerne kan findes på WorkPoints websted eller på anden måde gives til kunden.

22.4 WorkPoint er fuldt ud ansvarlig over for Kunden for udførelsen af underbehandlerens forpligtelser, som hvis den blev udført af databehandleren selv.

23 DATAEKSPORT
23.1 WorkPoint vil sørger for at opbevare alle personoplysninger inden for EU eller EØS. Det er ikke WorkPoints hensigt at eksportere data. Kunden accepterer dog, at WorkPoint kan overføre personoplysninger til et land uden for EU eller EØS – forudsat at WorkPoint forud for overførslen har sikret det nødvendige lovlige grundlag for en sådan overførsel – eller at Kunden har pålagt WorkPoint at gøre det, i hvilket tilfælde Kunden er ansvarlig for at sikre det nødvendige lovlige grundlag.

23.2 Hvis kunden i henhold til det anvendte overførselsgrundlag skal være en direkte aftalepart i en aftale, f.eks. Indholdet af afsnit II i denne slutbrugerlicensaftale anses ikke for at ændre indholdet af et sådant overførselsgrundlag, herunder EU-Kommissionens standardkontrakter.